طرح ها و لوایح
تاریخ عنوان
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دوره دهم/ طرح "اصلاح بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران"
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ دوره دهم/ لایحه "میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون هوای پاک -مصوب1396-"
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ دوره دهم/ طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های مستلزم ذکر یا تصریح نام، ازشمول قوانین و مقررات عمومی
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ دوره دهم/ طرح الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مستقیم(مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن)
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ دوره دهم/ طرح سپرده ارزی در بانک های عامل
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ دوره دهم/ طرح الحاق یک بند به ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ دوره دهم/ الحاق یک تبصره به ماده (186) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ دوره دهم/ طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ دوره دهم/ طرح اصلاح قانون تابعیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ دوره دهم/ طرح "استفساریه عدم شمول حکم ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/03/31 "