• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
شنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۸

پیگیری درخواست جمعی از خریداران سوله واحدهای تعمیراتی خودروهای سنگین

پیرو درخواست جمعی از خریداران سوله (واحد های تعمیرگاهی خودروهای سنگین)پروژه شهرک بساروج مشهدکه مقرربوده است واحدها به منظور رفع آلایندگی از سطح شهر مشهدتا مدت زمان تعیین شده قرار داد آماده و تحویل خریداران گردد اما متاسفانه باتوجه به اینکه در سال 1383 با پیمانکارمربوطه تسویه حساب انجام شده لاکن نه تنها واحدهای مربوطه تحویل نگردیده بلکه بنابه اظهار با ایجاد موانع و خاکریز مانع ورود و فعالیت مالکان گشته است که متقاضی رسیدگی و تعیین تکلیف میباشند