بازدید از سایت هسته ای فردو و نطنز

    بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از سایتهای هسته ای فردو و نطنز. مجلس یازدهم، 1399/4/30

  • بازدید از سایت هسته ای فردو و نطنز
  • بازدید از سایت هسته ای فردو و نطنز
  • بازدید از سایت هسته ای فردو و نطنز
  • بازدید از سایت هسته ای فردو و نطنز