تربیت شدگان غرب

    جامعه از پختگی برخوردار شده و تفاوت تفکرات را در اداره جامعه می‌داند و ما نباید از نظارت بر عملکرد مسوولینی که انتخاب می‌کنیم غفلت کنیم؛ امری که در این ۴۰ سال تحقق پیدا نکرد و باید مطالبه‌گری تبدیل به سیستم شود.

  • تربیت شدگان غرب