فروپاشی دیپلماسی دولت

    فروپاشی برجام از دید آقای ظریف قطعی و حتمی است؛ مردم نیز به زودی از برجام عبور می کردند و در این شرایط ایشان تشخیص دادند که با استعفا بهتر می توانند زندگی کنند.

  • فروپاشی دیپلماسی دولت