فضای منفی مجمع در قبال لوایح استعماری

    اقتدار و ایستادگی مجمع تشخیص در مقابل لوایح استعماری؛ علیرغم فشارهای دولت برای تصویب پالرمو وCFT

  •  فضای منفی مجمع در قبال لوایح استعماری