صحن علنی مجلس

    نطق میان دستور جواد کریمی قدوسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی؛ همزمان با سالگرد نهم دی

  • صحن علنی مجلس
  • صحن علنی مجلس
  • صحن علنی مجلس
  • صحن علنی مجلس