مرض فتنه ٨٨

    نهم دی از این جهت دارای اهمیت است که یک مرض صعب‌العلاج را درمان کرده و ضربه هولناک و کارآمد به تفکر و ساختار فتنه وارد کرد که سبب بیمه شدن اسلام و تدوارم راه انقلاب اسلامی و شهدا شد.

  • مرض فتنه ٨٨