بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو

  بازدید هوایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مرز و پاسگاه مرزی بمو بازدید هوایی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از مناطق مرزی و پاسگاه مرزی بمو.

 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو
 • بازدید از مرز و پاسگاه مرزی بمو