قراردادهای استعماری

    داشتن یا نداشتن ارتباط فامیلی وزیر با این خانم، اولویت اصلی این سوال نیست و در صورت وجود ارتباط فامیلی یا نبود این ارتباط، تغییری در این روند ایجاد نمی کند؛ بلکه محور سوال اینجانب در خصوص نقش این خانم در قراردادهای استعماری بین وزارت نفت با بیگانگان است...

  • قراردادهای استعماری