بازدید از شرکت مهسا الکتریک

  بازدید از شرکت مهسا الکتریک تولید کننده لامپ های کم مصرف در شهر #مشهد توسط سردار کریمی و بررسی موانع تولید و شکایات تولید کننده محترم در حوزه عدم تامین نیازهای تولید کننده از سوی ارگان های دولتی.

 • بازدید از شرکت مهسا الکتریک
 • بازدید از شرکت مهسا الکتریک
 • بازدید از شرکت مهسا الکتریک
 • بازدید از شرکت مهسا الکتریک
 • بازدید از شرکت مهسا الکتریک
 • بازدید از شرکت مهسا الکتریک
 • بازدید از شرکت مهسا الکتریک
 • بازدید از شرکت مهسا الکتریک
 • بازدید از شرکت مهسا الکتریک