سراب آمریکا

    ‏هرجا احساس ‎خسارت می کنیم به این دلیل است که به فرمایشات مقام معظم رهبری به دقت عمل نشده است.

  • سراب آمریکا