شفافیت آراء نمایندگان

    ‏طرحی به همت نمایندگان و کارشناسان مرکز پژوهش ها در رابطه با ‎#شفافیت به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس آمده است که به ‎#شفافیت_آراء ، مذاکرات، هزینه ها وغیره در مجلس تأکید دارد؛ به همراه سایر نمایندگان دغدغه‌مند این حوزه در حال بررسی و تکمیل طرح جهت ارائه به صحن هستیم.

  • شفافیت آراء نمایندگان