نشست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور رییس مجلس

    نشست اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر قالیباف صبح امروز پنج شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

  • نشست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور رییس مجلس
  • نشست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور رییس مجلس
  • نشست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور رییس مجلس
  • نشست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور رییس مجلس
  • نشست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور رییس مجلس
  • نشست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور رییس مجلس