دیدار با رهبر معظم انقلاب

    صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ارتباط تصویری نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب؛ 22 تیرماه 1399

  • دیدار با رهبر معظم انقلاب
  • دیدار با رهبر معظم انقلاب
  • دیدار با رهبر معظم انقلاب
  • دیدار با رهبر معظم انقلاب
  • دیدار با رهبر معظم انقلاب
  • دیدار با رهبر معظم انقلاب
  • دیدار با رهبر معظم انقلاب