برگزارش نشست مشترک هیات رئیسه و کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

    نشست مشترک هیات رئیسه و کمیسیون آیین نامه داخلی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی عصر امروز برگزار شد.

  • برگزارش نشست مشترک هیات رئیسه و کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
  • برگزارش نشست مشترک هیات رئیسه و کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
  • برگزارش نشست مشترک هیات رئیسه و کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
  • برگزارش نشست مشترک هیات رئیسه و کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
  • برگزارش نشست مشترک هیات رئیسه و کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
  • برگزارش نشست مشترک هیات رئیسه و کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی