انتخاب هیئت رئیسه مجلس

    دومین روز آغاز به کار مجلس یازدهم. انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نظارت بر روند شمارش آراء نمایندگان محترم.

  • انتخاب هیئت رئیسه مجلس
  • انتخاب هیئت رئیسه مجلس
  • انتخاب هیئت رئیسه مجلس
  • انتخاب هیئت رئیسه مجلس
  • انتخاب هیئت رئیسه مجلس
  • انتخاب هیئت رئیسه مجلس
  • انتخاب هیئت رئیسه مجلس
  • انتخاب هیئت رئیسه مجلس