تاراج ثروت ملی

    جناب رییس جمهور جمع کردن ثروت ملی خون دل خوردنها دارد ولی حراج یک ثروت به اندازه بر هم خوردن بال پشه ای زحمت ندارد، میدانید برای صنعت هسته ای چه خون دل ها خورده و چه جان‌های با ارزشی فدا شده. باچه انگیزه ای توصیه کرده اید ؛ آب سنگین اراک به فروش برسد؟هیهات هیهات....

  • تاراج ثروت ملی