انتشار لیست اموال

    کریمی قدوسی اموال و دارایی های خود را به صورت شفاف با مردم مطرح کرد. یک باب منزل مسکونی 117 متری در تهران که در سال 1384 با عضویت در تعاونی مسکن سپاه دریافت نمودم، دو سهم از هفت سهم زمین شراکتی در الهیه مشهد، یک دستگاه خودرو سواری ویتارا ایران خودرو.

  • انتشار لیست اموال