شهید ابومهدی المهندس

    خون پاک ابومهدی المهندس سردار رشید اسلام و فرمانده ملت مجاهد عراق، در کنار همرزمش سردار سلیمانی در خیابان های بغداد بر زمین ریخته شد تا فتنه آمریکایی، سعودی، انگلیسی و صهیونی در عراق خاموش و نابود گردد و ملت مجاهد عراق از شر فتنه آزاد شوند.

  • شهید ابومهدی المهندس