اقتدار خلیج فارس

    ادعاهای امروزه ترامپ و آمریکا از جمله انهدام و سقوط پهباد ایرانی؛ بیشتر به حکایت‌ پهلوان پنبه‌ قصه‌های ایرانی می‌ماند.

  • اقتدار خلیج فارس