سخنرانی در جمع اهالی روستای بزرگ لاین نو

  شرح بازدید : 1ـ حضور و گفتگو با اهالی روستا ،2ـ سخنرانی در خصوص شرح مسائل مربوط به رونق تولید و کشاورزی و معیشت مردم ،3ـ بازدید از سوله صالحین

 • سخنرانی در جمع اهالی روستای بزرگ لاین نو
 • سخنرانی در جمع اهالی روستای بزرگ لاین نو
 • سخنرانی در جمع اهالی روستای بزرگ لاین نو
 • سخنرانی در جمع اهالی روستای بزرگ لاین نو
 • سخنرانی در جمع اهالی روستای بزرگ لاین نو
 • سخنرانی در جمع اهالی روستای بزرگ لاین نو
 • سخنرانی در جمع اهالی روستای بزرگ لاین نو
 • سخنرانی در جمع اهالی روستای بزرگ لاین نو
 • سخنرانی در جمع اهالی روستای بزرگ لاین نو