حضور در جمع اهالی و بازدید از خسارات سیل روستای کرناوه به همراه فرماندار محترم

  شرح بازدید : 1ـ بازدید از مسیر رودخانه و مسیل و دیواره ساحلی ،2ـ بازدید از پروژه سد زیر خاک و ارتباط تلفنی با مسئولین ذیربط از محل پروژه ،3ـ استماع درد دل های اهالی روستا

 • حضور در جمع اهالی و بازدید از خسارات سیل روستای کرناوه به همراه فرماندار محترم
 • حضور در جمع اهالی و بازدید از خسارات سیل روستای کرناوه به همراه فرماندار محترم
 • حضور در جمع اهالی و بازدید از خسارات سیل روستای کرناوه به همراه فرماندار محترم
 • حضور در جمع اهالی و بازدید از خسارات سیل روستای کرناوه به همراه فرماندار محترم
 • حضور در جمع اهالی و بازدید از خسارات سیل روستای کرناوه به همراه فرماندار محترم
 • حضور در جمع اهالی و بازدید از خسارات سیل روستای کرناوه به همراه فرماندار محترم
 • حضور در جمع اهالی و بازدید از خسارات سیل روستای کرناوه به همراه فرماندار محترم
 • حضور در جمع اهالی و بازدید از خسارات سیل روستای کرناوه به همراه فرماندار محترم
 • حضور در جمع اهالی و بازدید از خسارات سیل روستای کرناوه به همراه فرماندار محترم
 • حضور در جمع اهالی و بازدید از خسارات سیل روستای کرناوه به همراه فرماندار محترم