روستای خانقاه (کلنگ زنی مسجد علی بن ابیطالب.ع)

    بررسی و بازدید آخرین وضعیت زلزله زدگان بخش رضویه کلنگ زنی مسجد علی بن ابیطالب.ع در کنار اهالی اهل تسنن روستا

  • روستای خانقاه (کلنگ زنی مسجد علی بن ابیطالب.ع)
  • روستای خانقاه (کلنگ زنی مسجد علی بن ابیطالب.ع)
  • روستای خانقاه (کلنگ زنی مسجد علی بن ابیطالب.ع)
  • روستای خانقاه (کلنگ زنی مسجد علی بن ابیطالب.ع)
  • روستای خانقاه (کلنگ زنی مسجد علی بن ابیطالب.ع)
  • روستای خانقاه (کلنگ زنی مسجد علی بن ابیطالب.ع)
  • روستای خانقاه (کلنگ زنی مسجد علی بن ابیطالب.ع)