بازدید از دفتر خبرگزاری دفاع مقدس

  نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی امروز از خبرگزاری دفاع مقدس بازدید کرد.

 • بازدید از دفتر خبرگزاری دفاع مقدس
 • بازدید از دفتر خبرگزاری دفاع مقدس
 • بازدید از دفتر خبرگزاری دفاع مقدس
 • بازدید از دفتر خبرگزاری دفاع مقدس
 • بازدید از دفتر خبرگزاری دفاع مقدس
 • بازدید از دفتر خبرگزاری دفاع مقدس
 • بازدید از دفتر خبرگزاری دفاع مقدس
 • بازدید از دفتر خبرگزاری دفاع مقدس
 • بازدید از دفتر خبرگزاری دفاع مقدس
 • بازدید از دفتر خبرگزاری دفاع مقدس
 • بازدید از دفتر خبرگزاری دفاع مقدس
 • بازدید از دفتر خبرگزاری دفاع مقدس