روز پاسدار

    نمایندگان ملت در روز پاسدار و در پاسخ به اقدام آمریکا در راستای قراردادن سپاه در فهرست گروهک های تروریستی؛ همگی لباس سپاه بر تن کردند.

  • روز پاسدار
  • روز پاسدار
  • روز پاسدار
  • روز پاسدار
  • روز پاسدار
  • روز پاسدار