نطق میان دستور در صحن علنی مجلس مصادف با حماسه نهم دی

    تقدیم چندباره اسناد فتنه سال 1388 به هیأت رئیسه جهت تکثیر و توزیع بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی

  • نطق میان دستور در صحن علنی مجلس مصادف با حماسه نهم دی
  • نطق میان دستور در صحن علنی مجلس مصادف با حماسه نهم دی
  • نطق میان دستور در صحن علنی مجلس مصادف با حماسه نهم دی