بازدید از مرز خسروي ( بررسی وضعیت مرزبانی و امکان سهولت در تردد زائرین اربعین )

    بازديد اعضای کمیسیون امنیت ملی از مرز خسروي

  • بازدید از مرز خسروي ( بررسی وضعیت مرزبانی و امکان سهولت در تردد زائرین اربعین )
  • بازدید از مرز خسروي ( بررسی وضعیت مرزبانی و امکان سهولت در تردد زائرین اربعین )
  • بازدید از مرز خسروي ( بررسی وضعیت مرزبانی و امکان سهولت در تردد زائرین اربعین )