بازدید از شرکتهای تولیدی پیراهن و رنگ صنعتی در شهرک صنعتی توس

    دیدار و گفتگو با مدیران عامل و فنی تولیدی ها و بررسی وضعیت و آشنایی بیشتر با مسایل وام های بانکی و افزایش مشکلات تبادل ارز بعد از برجام

  • بازدید از شرکتهای تولیدی پیراهن و رنگ صنعتی در شهرک صنعتی توس
  • بازدید از شرکتهای تولیدی پیراهن و رنگ صنعتی در شهرک صنعتی توس
  • بازدید از شرکتهای تولیدی پیراهن و رنگ صنعتی در شهرک صنعتی توس
  • بازدید از شرکتهای تولیدی پیراهن و رنگ صنعتی در شهرک صنعتی توس