دیدار با مدیران استانی کرمانشاه ( هم اندیشی در خصوص مرز ، امنیت ، گمرک و اقتصاد )

    اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سفر به کرمانشاه با استاندار و مدیران استانی کرمانشاه دیدار و گفت و گو کردند.

  • دیدار با مدیران استانی کرمانشاه ( هم اندیشی در خصوص مرز ، امنیت ، گمرک و اقتصاد )
  • دیدار با مدیران استانی کرمانشاه ( هم اندیشی در خصوص مرز ، امنیت ، گمرک و اقتصاد )
  • دیدار با مدیران استانی کرمانشاه ( هم اندیشی در خصوص مرز ، امنیت ، گمرک و اقتصاد )
  • دیدار با مدیران استانی کرمانشاه ( هم اندیشی در خصوص مرز ، امنیت ، گمرک و اقتصاد )
  • دیدار با مدیران استانی کرمانشاه ( هم اندیشی در خصوص مرز ، امنیت ، گمرک و اقتصاد )