جلسه هم اندیشی اعضاء اتاق تعاون استان خراسان رضوی

    حضور در جمع هیأت مدیره اتاق تعاون استان خراسان رضوی سین برنامه : * ارائه گزارش از وضعیت موجود اتاق تعاون استان * ارائه نظرات و پیشنهادات و آسیب شناسی وضعیت موجود توسط اعضاء * شرح شأن و منزلت تعاونی ها در شرع و قانون و سیاست های کلی نظام * هم اندیشی در خصوص نحوه رفع موانع موجود بویژه در ادارات و سازمانهای مربوطه دولتی

  • جلسه هم اندیشی اعضاء اتاق تعاون استان خراسان رضوی
  • جلسه هم اندیشی اعضاء اتاق تعاون استان خراسان رضوی
  • جلسه هم اندیشی اعضاء اتاق تعاون استان خراسان رضوی
  • جلسه هم اندیشی اعضاء اتاق تعاون استان خراسان رضوی