روستای بازمرگان (نشست بصیرتی دهستان میانه ولایت)

    حضور در جمع اهالی روستاهای دهستان میانه ولایت ( مسجد روستای بازمرگان ) * حضور و سخنرانی * پرسش و پاسخ سیاسی * شرح و توضیح اقدامات و وظایف مجلس برای مناطق روستایی

  • روستای بازمرگان (نشست بصیرتی دهستان میانه ولایت)
  • روستای بازمرگان (نشست بصیرتی دهستان میانه ولایت)
  • روستای بازمرگان (نشست بصیرتی دهستان میانه ولایت)
  • روستای بازمرگان (نشست بصیرتی دهستان میانه ولایت)
  • روستای بازمرگان (نشست بصیرتی دهستان میانه ولایت)
  • روستای بازمرگان (نشست بصیرتی دهستان میانه ولایت)
  • روستای بازمرگان (نشست بصیرتی دهستان میانه ولایت)