نشست صمیمی با جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه امام رضا(ع)

    نشست صمیمی و پرسش و پاسخ با جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه امام رضا.ع ـ مشهد مقدس

  • نشست صمیمی با جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه امام رضا(ع)
  • نشست صمیمی با جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه امام رضا(ع)
  • نشست صمیمی با جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه امام رضا(ع)
  • نشست صمیمی با جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه امام رضا(ع)
  • نشست صمیمی با جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه امام رضا(ع)