بازدید از مرکز مدیریت گروه انتقال برق مهام شرق

    بازدید از مجموعه گروه انتقال برق مهام شرق : 1 ـ معرفی و شرح خدمات گروه و شرکت های تابعه ، 2 ـ دیدار و گفتگو با مدیران ، 3 ـ اخذ پیشنهادات و تبادل نظر با کارشناسان مجموعه ، 4 ـ پرسش و پاسخ بصیرتی

  • بازدید از مرکز مدیریت گروه انتقال برق مهام شرق
  • بازدید از مرکز مدیریت گروه انتقال برق مهام شرق
  • بازدید از مرکز مدیریت گروه انتقال برق مهام شرق
  • بازدید از مرکز مدیریت گروه انتقال برق مهام شرق
  • بازدید از مرکز مدیریت گروه انتقال برق مهام شرق
  • بازدید از مرکز مدیریت گروه انتقال برق مهام شرق