قم ( پرسش و پاسخ در جمع طلاب مدرسه علمیه )

  جلسه پرسش و پاسخ و روشنگری سیاسی با حضور سردار کریمی قدوسی و در جمع طلاب حوزه علمیه قم با حضور طلاب و اساتید حوزه علمیه قم صورت پذیرفت.

 • قم ( پرسش و پاسخ در جمع طلاب مدرسه علمیه )
 • قم ( پرسش و پاسخ در جمع طلاب مدرسه علمیه )
 • قم ( پرسش و پاسخ در جمع طلاب مدرسه علمیه )
 • قم ( پرسش و پاسخ در جمع طلاب مدرسه علمیه )
 • قم ( پرسش و پاسخ در جمع طلاب مدرسه علمیه )
 • قم ( پرسش و پاسخ در جمع طلاب مدرسه علمیه )
 • قم ( پرسش و پاسخ در جمع طلاب مدرسه علمیه )
 • قم ( پرسش و پاسخ در جمع طلاب مدرسه علمیه )
 • قم ( پرسش و پاسخ در جمع طلاب مدرسه علمیه )
 • قم ( پرسش و پاسخ در جمع طلاب مدرسه علمیه )
 • قم ( پرسش و پاسخ در جمع طلاب مدرسه علمیه )
 • قم ( پرسش و پاسخ در جمع طلاب مدرسه علمیه )