منطقه آزادشهرـ بولوار امامت( مسجد امام سجاد.ع )

    جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ در جمع اهالی منطقه آزادشهر امامت

  • منطقه آزادشهرـ بولوار امامت( مسجد امام سجاد.ع )
  • منطقه آزادشهرـ بولوار امامت( مسجد امام سجاد.ع )
  • منطقه آزادشهرـ بولوار امامت( مسجد امام سجاد.ع )