گردهمایی بزرگ آمران به معروف منطقه ثامن مشهد مقدس ( حریم رضوی )

    حضور و سخنرانی در گردهمایی بزرگ آمران به معروف و ناهیان از منکر منطقه ثامن ( حریم رضوی )

  • گردهمایی بزرگ آمران به معروف منطقه ثامن مشهد مقدس ( حریم رضوی )
  • گردهمایی بزرگ آمران به معروف منطقه ثامن مشهد مقدس ( حریم رضوی )
  • گردهمایی بزرگ آمران به معروف منطقه ثامن مشهد مقدس ( حریم رضوی )
  • گردهمایی بزرگ آمران به معروف منطقه ثامن مشهد مقدس ( حریم رضوی )
  • گردهمایی بزرگ آمران به معروف منطقه ثامن مشهد مقدس ( حریم رضوی )
  • گردهمایی بزرگ آمران به معروف منطقه ثامن مشهد مقدس ( حریم رضوی )