محله چهنو (مسجد حضرت ابوالفضل.ع)

    سخنرانی و پرسش و پاسخ مردمی در جمع اهالی محله چهنو مشهد مقدس.

  • محله چهنو (مسجد حضرت ابوالفضل.ع)
  • محله چهنو (مسجد حضرت ابوالفضل.ع)
  • محله چهنو (مسجد حضرت ابوالفضل.ع)
  • محله چهنو (مسجد حضرت ابوالفضل.ع)