بازدید از شرکتهای تولیدی دانش بنیان در شهرک صنعتی گلبهار

  بازدید از چند شرکت تولیدی دانش بنیان در شهرک صنعتی گلبهار و بررسی مسائل و آشنایی بیشتر با مشکلات بخش های مختلف صنعت و تجارت و اخذ پیشنهادات مدیران بخش خصوصی در رفع موانع موجود

 • بازدید از شرکتهای تولیدی دانش بنیان در شهرک صنعتی گلبهار
 • بازدید از شرکتهای تولیدی دانش بنیان در شهرک صنعتی گلبهار
 • بازدید از شرکتهای تولیدی دانش بنیان در شهرک صنعتی گلبهار
 • بازدید از شرکتهای تولیدی دانش بنیان در شهرک صنعتی گلبهار
 • بازدید از شرکتهای تولیدی دانش بنیان در شهرک صنعتی گلبهار
 • بازدید از شرکتهای تولیدی دانش بنیان در شهرک صنعتی گلبهار
 • بازدید از شرکتهای تولیدی دانش بنیان در شهرک صنعتی گلبهار
 • بازدید از شرکتهای تولیدی دانش بنیان در شهرک صنعتی گلبهار
 • بازدید از شرکتهای تولیدی دانش بنیان در شهرک صنعتی گلبهار
 • بازدید از شرکتهای تولیدی دانش بنیان در شهرک صنعتی گلبهار