بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا

  جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز دوشنبه 20 ابان ماه در خبرگزاری رسا حضور یافت.

 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا
 • بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری رسا