اعتراض نمایندگان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)

    اعتراض تعدادی از نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس به لاحیه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و انتشار طومارهای مردمی بر ضد این لایحه در مجلس شورای اسلامی

  • اعتراض نمایندگان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)
  • اعتراض نمایندگان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)
  • اعتراض نمایندگان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)
  • اعتراض نمایندگان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)
  • اعتراض نمایندگان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)
  • اعتراض نمایندگان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)