افتتاح بازارچه محلی اقتصاد مقاومتی ـ محله دکتر حسابی

  شرح بازدید : 1 ـ بازدید از غرفه های بازارچه ، 2 ـ دیدار و گفتگو با تولید کنندگان مشاغل خانگی

 • افتتاح بازارچه محلی اقتصاد مقاومتی ـ محله دکتر حسابی
 • افتتاح بازارچه محلی اقتصاد مقاومتی ـ محله دکتر حسابی
 • افتتاح بازارچه محلی اقتصاد مقاومتی ـ محله دکتر حسابی
 • افتتاح بازارچه محلی اقتصاد مقاومتی ـ محله دکتر حسابی
 • افتتاح بازارچه محلی اقتصاد مقاومتی ـ محله دکتر حسابی
 • افتتاح بازارچه محلی اقتصاد مقاومتی ـ محله دکتر حسابی
 • افتتاح بازارچه محلی اقتصاد مقاومتی ـ محله دکتر حسابی
 • افتتاح بازارچه محلی اقتصاد مقاومتی ـ محله دکتر حسابی
 • افتتاح بازارچه محلی اقتصاد مقاومتی ـ محله دکتر حسابی
 • افتتاح بازارچه محلی اقتصاد مقاومتی ـ محله دکتر حسابی