حضور در خانه بوم گردی

    شرح بازدید : 1ـ بازدید از مجموعه بنای مسکونی تاریخی ،2ـ جلسه کارشناسی پیرامون بازدیدهای به عمل آمده از سدها و اراضی پایاب جهت افزایش بهره وری تولید و کشاورزی ،3ـ جلسه با حضور سرمایه گذاران جهت بررسی فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و دامپروری در سطح شهرستان با محوریت اراضی بازدید شده

  • حضور در خانه بوم گردی
  • حضور در خانه بوم گردی
  • حضور در خانه بوم گردی
  • حضور در خانه بوم گردی
  • حضور در خانه بوم گردی
  • حضور در خانه بوم گردی
  • حضور در خانه بوم گردی
  • حضور در خانه بوم گردی