بازدید از سد قره تیکان و اراضی پایاب تا سر حد مرز ترکمنستان

    شرح بازدید : ،1ـ رویت مسیرهای مواصلاتی ،2ـ رویت اراضی دولتی منابع طبیعی و مستثنیات پایین دست ،3ـ رویت خروجی روان آب های مرزی به سمت شمال ترکمنستان ،4ـ رویت لوله کشی های اراضی پایاب سد و بررسی موانع بهره برداری از آن

  • بازدید از سد قره تیکان و اراضی پایاب تا سر حد مرز ترکمنستان
  • بازدید از سد قره تیکان و اراضی پایاب تا سر حد مرز ترکمنستان
  • بازدید از سد قره تیکان و اراضی پایاب تا سر حد مرز ترکمنستان
  • بازدید از سد قره تیکان و اراضی پایاب تا سر حد مرز ترکمنستان