پاسخ کریمی قدوسی به سؤال یک نوجوان:

شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۵ / 0 نظر

شما به عنوان یک عضو کمیسیون امنیت ملی چه اقداماتی برای جلوگیری از نفوذ دشمن انجام داده اید ؟  شما به عنوان یک عضو کمیسیون امنیت ملی چه اقداماتی برای جلوگیری از نفوذ دشمن انجام داده اید ؟    ...

صفحه 66 از 66