تکلیف شرعی ...

    در صورت تایید نهایی طرح ممنوعیت سه دور متوالی نمایندگی مجلس، نگرانی برای خداحافظی با کرسی مجلس؛ ندارید ؟؟!

  • تکلیف شرعی ...