افول آمریکا

    حکایت قدرت پوشالی؛ این روزهای آمریکا. گروگانگیری به مثابه دزدان سر گردنه و برای باج خواهی از جریان مقاومت.

  • افول آمریکا