موزه اداره اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی (بازدید)

    بازدید از موزه اداره اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی بهمراه معاونت فرهنگی اداره کل و کارشناسان وقف استان ( اولین موزه وقف کشور )

  • موزه اداره اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی (بازدید)
  • موزه اداره اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی (بازدید)
  • موزه اداره اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی (بازدید)