بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )

  حضور در جمع اهالی منطقه دکتر حسابی (قاسم آباد) سین اجرایی : * حضور در جمع اهالی منطقه و نمازگزاران * سخنرانی بصیرتی در خصوص تبیین مسایل روز کشور * افتتاح بازارچه محلی اقتصاد مقاومتی بهمراه خانواده شهدای مدافع حرم ( به همت مسجد و پایگاه بسیج ) * بازدید از بخش های مختلف مسجد و پایگاه مقاومت * گفتگو با اعضاء هیأت مدیره و شورای پایگاه مقاومت

 • بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )
 • بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )
 • بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )
 • بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )
 • بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )
 • بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )
 • بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )
 • بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )
 • بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )
 • بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )
 • بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )
 • بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )
 • بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )
 • بولوار دکتر حسابی (سخنرانی در مسجد امام محمد باقر.ع/، بازدید پایگاه بسیج و افتتاح بازارچه )