جلسه شورای مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی

    جلسه شورای مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی با حضور معاونت کمیته امداد کل کشور ارائه گزارش وضعیت کمیته امداد توسط جناب آقای دکتر عسکری ارائه گزارش عملکرد مدیر کل کمیته امداد استان خراسان جناب آقای آسوده تقدیر از عملکرد کمیته امداد استان و تبیین اوضاع عمومی و اقتصادی کشور و ارائه راهکارهای حمایتی از خانواده های تحت پوشش توسط جناب کریمی قدوسی

  • جلسه شورای مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی
  • جلسه شورای مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی
  • جلسه شورای مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی
  • جلسه شورای مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی